Vedtekter

Med endringer, sist vedtatt på årsmøtet 18. juni 2007

§ 1 Formål
Foreningens formål er å fremme det kulturelle og praktiske samarbeid mellom Norge på den ene side og De Forente Stater og Canada på den annen side. Det skal legges særlig vekt på å gi Foreningen en landsomfattende karakter.

§ 2 Medlemskap
Som medlemmer av Foreningen kan opptas enkeltpersoner, firmaer, organisasjoner og institusjoner. Til æresmedlemmer av Foreningen kan velges personer som har gjort seg særlig fortjent til det. Forslag til slikt valg skal sendes styret skriftlig. Dersom styret anbefaler forslaget, forelegges dette for årsmøtet som treffer bestemmelse i saken. Æresmedlemmer har de samme rettigheter som Foreningens øvrige medlemmer, men betaler ingen kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Så lenge et medlem skylder kontingent kan det ikke utøve sine foreningsrettigheter.

§ 3 Styret
Foreningen ledes av et styre på minst 5 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Styret forvalter foreningens midler og fond. Formannen eller den styret oppnevner, trer inn i de fond styret tar initiativet til å opprette eller som Foreningen har opprettet eller administrerer. Styret treffer enhver avgjørelse som ikke i disse vedtekter er tillagt andre organer. Styret ansetter lønnet generalsekretær, som forbereder sakene for dette og leder den daglige virksomhet.
Styret opprettholder forbindelsen med American-Scandinavian Foundation, søsterorganisasjonene i Norden og andre institusjoner i USA og Norge som er interessert i foreningens formål. Det samarbeides videre med Nordmanns-Forbundet i saker av felles interesse.

§ 4 Stipendieutvalget
Foreningen skal ha et Stipendieutvalg som skal foreta utdeling av stipend fra avkastningen av foreningens stipendiefond og som etter anmodning skal foreta innstilling om utdeling av stipend fra andre institusjoner som Norge-Amerika Foreningen samarbeider med. Utvalget gir hvert år innen utgangen av juni skriftlig beretning om de utdelinger og innstillinger som har funnet sted. Utdannings- og forskningsdepartementet kan innbys til å være representert i utvalget samt andre organisasjoner som Norge-Amerika Foreningen samarbeider med. Stipendieutvalget skal bestå av 5 medlemmer oppnevnt av styret samt formannen i Norge-Amerika Foreningen. Styret utpeker utvalgets formann.

§ 5 Finansutvalget
Foreningen skal ha et Finansutvalg på inntil 5 medlemmer. Av finansutvalgets medlemmer trer halvparten ut hvert år. Utvalgets formann og medlemmer utpekes av styret. Utvalget skal arbeide for å styrke foreningens økonomi samt gi råd til styret i alle saker av forretningsmessig natur og medvirke ved utarbeidelsen av budsjettene.

§ 6 Valgkomitéen
Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes av Styret.

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet skal holdes hvert år innen 1. juli. Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet. Innkalling skjer med 21 dagers varsel ved melding til hvert medlem. Møtet ledes av styrets formann. Det tilligger årsmøtet å:
1. behandle og godkjenne årsmelding og revidert regnskap for foreningens virksomhet i siste år
2. fastsette medlemskontingenten for neste år
3. velge president og formann i styret samt viseformann og de andre medlemmer av styret for 2 år. Av styrets medlemmer trer halvdelen ut hvert år
4. velge revisor og fastsette godtgjørelse
5. behandle andre spørsmål som blir forelagt av Styret
Forslag som Foreningens medlemmer ønsker behandlet må være levert styret innen 1. april. Valg og vedtak avgjøres ved alminnelig flertall for så vidt ikke annet er bestemt i disse vedtekter.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Styret sammenkaller ekstraordinært årsmøte når det finner det påkrevd eller når 1/10 av foreningens medlemmer skriftlig krever det. Det innkalles som i § 7 bestemt og kan bare behandle de saker som har vært nevnt i innkallingen.

§ 9 Vedtektsendringer
Forslag til endring i foreningens vedtekter skal sendes skriftlig til foreningens styre. Vedtekter kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de møtende.

§ 10 Oppløsning
Forslag om oppløsning av Foreningen fremmes og behandles på samme måte som forslag om forandring i vedtektene, slik at oppløsningen ikke kan finne sted hvis ikke minst 3/4 av de avgitte stemmer er for det. Hvis Foreningen oppløses skal de midler den måtte råde over gå til Utdannings- og forsknings-departementet til bruk for et stipendiefond til norsk ungdom som ønsker å utdanne seg videre i De Forente Stater eller Canada.